Accueil |

Liste des empereurs Ming

Liste des empereurs de la dynastie Ming:
Empereurs Ming 1368-1644
Nom posthume Nom personnel Rgne Nom de rgne
太祖 Taizu 朱元璋 Zhu Yuanzhang 1368-1398 洪武 Hongwu
惠帝Huidi 朱允炆 Zhu Yunwen 1399-1402 建文 Jianwen
成祖 朱棣 Zhu Di 1403-1424 永乐 Yongle
仁宗Renzong 朱高炽 Zhu Gaochi 1425 洪熙 Hongxi
宣宗 Xuanzong 朱瞻基 Zhu Zhanji 1426-1435 宣德 Xuande
英宗 Yingzong 朱祁镇 Zhu Qizhen 1436-1449
1457-1464
正统 Zhengtong
天顺 Tianshun
代宗 Daizong 朱祁钰 Zhu Qiyu 1450-1457 景泰 Jingtai
宪宗 Xianzong 朱见深 Zhu Jianshen 1465-1487 成化 Chenghua
孝宗 Xiaozong 朱祐樘 Zhu Youcheng 1488-1505 弘治 Hongzhi
武宗 Wuzong 朱厚照 Zhu Houzhao 1506-1521 正德 Zhengde
世宗 Shizong 朱厚骢 Zhu Houcong 1522-1566 嘉靖 Jiajing
穆宗 Muzong 朱载垕 Zhu Zaihou 1567-1572 隆庆 Longqing
神宗 Shen Zong 朱翊钧 Zhu Yijun 1573-1620 万历 Wanli
光宗 Guangzong 朱常洛 Zhu Changluo 1620 泰昌 Taichang
熹宗 Xizong 朱由校 Zhu Youxiao 1621-1627 天启 Tianqi
思宗 Sizong 朱由检 Zhu Youjian 1628-1644 崇祯 Chongzhen